POJĘCIE ZASADY UTWORZENIA I ROLA BIURA RACHUNKOWEGO

POJĘCIE ZASADY UTWORZENIA I ROLA BIURA RACHUNKOWEGO

Podmiot gospodarczy – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą w warunkach określonych przepisami prawa np. wszelkie przedsiębiorstwa, w tym spółki.
Również biuro rachunkowe jest podmiotem gospodarczym.

Biuro rachunkowe jest podmiotem gospodarczym, który na podstawie umowy zawartej z podatnikiem świadczy usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych lub podatkowych – podatkowa księga przychodów i rozchodów, Ewidencja przychodów prowadzenia dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencyjnych osób fizycznych, biuro prowadzi ewidencję dla celów podatku od towarów i usług, ustala wysokość obciążeń podatkowych.
Na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 1998 w sprawie kwalifikacji i innych wymagań, których spełnienie uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, organizacji i trybu działania Komisji Egzaminacyjnej powołanej dla sprawdzenia tych kwalifikacji oraz wzoru świadectwa stwierdzającego te kwalifikacje i wymagania.

Działalność Usługową w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą wykonywać zarówno osoby fizyczne, jeżeli posiadają kwalifikację i spełniają określone prawem wymagania, jak i osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej działające we własnym imieniu i na własny rachunek, podmioty powierzają wykonanie czynności związanych z działalnością osobą fizycznym spełniającym wymagania określone w rozporządzeniu.
Możliwość usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych jest obwarowana wieloma warunkami.
Biuro rachunkowe może prowadzić osoba fizyczna która:

• ma pełną zdolność do czynności prawnych,
• posiada wykształcenie:
- wyższe ekonomiczne o specjalności rachunkowość oraz z co najmniej dwuletnią ,
- średnie zawodowe o kierunku rachunkowość uzyskane w szkołach publicznych lub szkołach niepublicznych mających uprawnienia szkół publicznych, w tym również w szkołach policealnych i pomaturalnych co najmniej o dwuletnim okresie nauczania w zakresie i co najmniej pięcioletnią praktykę w księgowości.
• ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
• nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, gospodarcze, fałszowania pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, naruszeniu tajemnicy państwowej lub służbowej, przeciwko dokumentom lub karne skarbowe,
• uzyskała świadectwo potwierdzające kwalifikacje niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Należy pamiętać, że warunek wykształcenia, uważa się za spełniony, jeżeli osoba ubiegająca się o świadectwo kwalifikacyjne posiada:
• dyplom ukończenia studiów wyższych na jednym z kierunków ekonomicznych, w zakresie specjalizacji rachunkowość lub
• dyplom ukończenia studiów wyższych na dowolnym kierunku oraz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości, lub
• świadectwo ukończenia szkoły średniej o specjalności rachunkowości lub
• świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub pomaturalnej co najmniej o dwuletnim okresie nauczania o specjalności rachunkowość.

Osoby ubiegające się o świadectwo kwalifikacyjne, spełniające wyżej wymienione warunki, powinny złożyć odpowiedni do Departamentu Rachunkowości Ministerstwa Finansów do wniosku należy dołączyć:
• kopię dowodu osobistego (stronę identyfikacyjną i adresową), uwierzytelnioną przez notariusza lub sekretariat Departamentu Rachunkowości Ministerstwa Finansów,
• dokumenty potwierdzające wykorzystanie i praktykę w księgowości, ewentualnie ich kopie uwierzytelnione przez notariusza, a także dowód uiszczenia skarbowej w wysokości 1 zł 50 gr. – od podania, i 15 gr. – od załącznika do podania.

Inaczej przedstawia się sytuacja osób, które nie spełniają warunków wykształcenia; mają co najmniej średnie wykształcenie i udokumentowaną pięcioletnią praktykę w księgowości. Osoby te mogą uzyskać świadectwo kwalifikacyjne po zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Finansów.
Egzamin obejmuje zagadnienia z następujących dziedzin:
• system informatyczny i podatkowy informatyki
• rachunkowość
• wybrane zagadnienia z niektórych dziedzin prawa
, opłaty i zobowiązania o charakterze podatkowym

Świadectwo zdania egzaminu stanowi podstawę wydania przez ministra finansów świadectwa kwalifikacyjnego. Wnioski o dopuszczenie do egzaminu powinny być składane nie później niż na 21 dni przed terminem egzaminu, a osoby do niego zakwalifikowane są informowane odrębnymi pismami o jego terminie i miejscu.
Departament Rachunkowości Ministerstwa Finansów prowadzi rejestr osób, które uzyskały świadectwo uprawniające do lisingowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Inaczej traktowane są osoby wpisane na podstawie odrębnych przepisów do rejestru biegłych rewidentów, ponieważ uznaje się je za spełniające wymagania kwalifikacyjne niezbędne do prowadzenia biura rachunkowego.

Najważniejsze słowa powiązane z tym artykułem: , , , ,